អ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារប្រាប់ថា​​ រដ្ឋាភិបាល

 

Zsombor Peter នឹង​​​ ផន​ បុប្ភា​ ខេមបូឌាដេលី​​ ថ្ងៃទី ២០ សីហា ២០១២

 

Advertisements