ក្រុមហ៊ុនចិនពីរចុះកិច្ចព្រមព្រាងជាមួយគ្នាលើគម្រោង…

ស៊ុន មេសា និង Simon lewis ខេមបូឌា ដេលី ថ្ងៃទី០១ មករា ២០១៣

khmer-38

Advertisements