មិន​ទាន់មានការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាន..

Simon Lewis និង​ ស៊ុន មេសា ខេមបូឌា​ ដេលី ថ្ងៃទី២ មករា ២០១៣

Untitled-7

Advertisements