រដ្ឋាភិបាលស្នើសុំជំនួយពីធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសំរាប់គម្រោង…

អ៊ាង ម៉េងឡេង និង Simon Lewis, The Cambodia Daily, Jan. 29 2013

khmer railway

Advertisements