របាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីកង្វាស់ពត៌មាន..

Simon Lewis និង នៅ វណ្ណារិន ខេមបូ​ឌា ដេលី ថ្ងៃទី០៦ មីនា ២០១៣

khmer Railway

 

Advertisements