របាយការណ៍៖ត្រូវការ១៦ពាន់លាន ដុល្លារសម្រាប់វិនិយោគលើហេជ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនៅ ទសវត្សរ៍ក្រោយ

ដោយ Simon Lewis ខេមបូឌា ដេលី ថ្ងៃសុក្រទី០៥ កក្កដា ២០១៣

1

Advertisements